Přejít k hlavnímu obsahu
Zobrazeno 11 - 20 z 80

Přírodní rezervace Kopeč

Přírodní památky
PR Kopeč
17. 6. 2021 Nejstarší chráněné území ve Středočeském kraji je tvořeno dvěma pahorky sopečného původu. Je významné výskytem hlaváčku jarního, který na jaře vykvétá velkými žlutými květy, v Čechách vzácně rostoucí lipnice bádenské, dále pryskyřníku ilyrského nebo kavylu vláskovitého.

Kostel svatého Vavřince Veliká Ves

Kulturní památky
Kostel sv. Vavřince
17. 6. 2021 Jednolodní gotický kostel zbudován pravděpodobně kolem r. 1340. Koncem 14. stol. přistavěna sakristie. Renesančně a barokně upraven. Hlavní oltář se skládá ze dvou částí - spodní část je tvořena kamennou gotickou mensou, horní část oltáře je barokní, vyrobená ze dřeva.

Blatné hradiště Kozly - Tišice

Kulturní památky
Blatné hradiště
16. 6. 2021 Jako blatné hradiště se označuje takové, které přirozeně chránily vodní toky. Zdejší hradiště bylo ze tří stran obklopeno meandrem Labe, jediný přístup byl z východní strany. Plocha sídla byl kolem 1,4 ha a byla lemována valem a příkopem, jehož zbytky jsou vidět v terénu dodnes.

Přírodní památka Písčina u Tišic

Přírodní památky
Písčina u Tišic
16. 6. 2021 Chráněné území zahrnuje železniční násep v podobě písečné duny, na které rostou ohrožené a vzácné suchomilné rostliny. Mezi kriticky ohrožené patří sinokvět chrpovitý. Dále zde naleznete žlutě květoucí smil písečný, přesličku Mooreovu, růži galskou, paličkovec šedavý nebo diviznu brunátnou.

Tvrziště Předboj

Kulturní památky
Tvrziště
16. 6. 2021 Předbojská tvrz je dnes již zaniklé opevnění. Tvrziště je chráněno jako kulturní památka České republiky. Tvrz postavená na břehu rybníka vznikla pravděpodobně ve 14. století.

Přírodní rezervace Vršky pod Špičákem - Odolena Voda

Přírodní památky
Vršky pod Špičákem
11. 6. 2021 Rezervace zahrnuje samotný vrch Špičák a úzký pruh v jeho blízkosti. Vyskytují se zde teplomilné trávníky a skalní výchozy s řadou vzácných a ohrožených druhů rostlin. Jmenujme fialově kvetoucí kozinec dánský, žlutými kvítky obdařený křivatec český, koniklec luční český nebo diviznu brunátnou.

Židovský hřbitov Postřižín - Odolena Voda

Kulturní památky
Židovský hřbitov
11. 6. 2021 Hřbitov pochází z počátku 19. století, snad z roku 1805 a byl po roce 1896 rozšířen. Je obehnaný zdí s uzamčenou bránou. Přestože většina náhrobků je povalena nebo odvezena, stále se dochovalo přes 200 náhrobků z let 1831-1935. Poslední pohřeb se zde konal před 2. svět. válkou.

Tvrz Odolena Voda

Kulturní památky
Tvrz
11. 6. 2021 Architektonicky i urbanisticky pozoruhodná v jádru renesanční stavba s mladšími úpravami. Z navazujícího dvora zůstala dochována pouze hospodářská budova, přiléhající k severnímu křídlu zámku. Tvrz pravděpodobně založil Jan Sekerka v polovině 16. století.

Sloup se sochou Panny Marie Odolena Voda

Kulturní památky
Mariánský sloup
8. 6. 2021 Barokní pískovcový sloup se sochou Panny Marie z roku 1706 stojí na hranolovém podstavci s reliéfní výzdobou. Sloup vrcholí sochou korunované Panny Marie v podživotní velikosti nesoucí Ježíška na levé ruce.

Kostel sv. Klimenta Odolena Voda

Kulturní památky
kostel sv. Klimenta
8. 6. 2021 Areál kostela je situován na návrší v jádru obce a jedná se o mimořádně hodnotný soubor staveb, důležitý architektonicky i urbanisticky. Sakrální areál s kostelem elipsovitého půdorysu a předstupující hranolovou věží, monumentálním schodištěm, márnicí, ohradní zdí a architektonicky řešenou komuni